6th (Wed)

6th(Wed) 9:00-9:10 Opening

Chair: Yasushi Yagi (Osaka University)

[KT] 6th(Wed) 9:10-10:10 IAPR Keynote Lecture

Chair: Katsushi Ikeuchi (The University of Tokyo)

[OS1] 6th(Wed) 10:40-12:40 Oral session 1

Chair: Hironobu Fujiyoshi (Chubu University), Gerald Schaefer (Loughborough University )

 • [OS1-01] Yusuke Uchida, Shigeyuki Sakazawa
  "Image Retrieval with Fisher Vectors of Binary Features"
 • [OS1-02] David Edmundon, Gerald Schaefer
  "Very Fast Image Retrieval Based on JPEG Huffman Tables"
 • [OS1-03] Xi Liu,Rujie Liu,Qiong Cao,Fei Li
  "Multi-feature Late Fusion for Image Tagging"
 • [OS1-04] Nabeel Khan, Brendan McCane
  "Analysis of Verification Methods for Indoor Image Matching"
 • [OS1-05] Ando Masatoshi, Tanaka Kanji, Inagaki Yousuke, Chokushi Yuuto, Hanada Shogo
  "Common Landmark Discovery for Object-Level View Image Retrieval: Modeling and Matching of Scenes via Bag-of-Bounding-Boxes"
 • [OS1-06] Hisatoshi Toriya, Itaru Kitahara, Yuichi Ohta
  "A Mobile Camera Localization Method Using Aerial-View Images"

[PS1] 6th(Wed) 14:10-14:50 Poster spotlight 1

Chair: Umapada Pal (Indian Statistical Institute)

 • [PS1-01] Chokushi Yuuto, Tanaka Kanji, Hanada Shogo
  "Exploiting Repetitive Patterns for Fast Succinct Map Matching"
 • [PS1-02] Xiping Fu, Shawn Martin, Steven Mills, Brendan McCane
  "Improved Spectral Clustering Using Adaptive Mahalanobis Distance"
 • [PS1-03] Shan Gai, Guowei Yang, Sheng Zhang, Minghua Wan
  "New Banknote Number Recognition Algorithm Based on Support Vector Machine"
 • [PS1-04] Xueyun Chen, Shiming Xiang, Cheng-Lin Liu, Chun-Hong Pan
  "Vehicle Detection in Satellite Images by Parallel Deep Convolutional Neural Networks"
 • [PS1-05] Jun Li, Shan Zhou, Junliang Xing, Changyin Sun, Weiming Hu
  "An Efficient Approach to Web Near-Duplicate Image Detection"
 • [PS1-06] Wun-Ting Lin, Shang-Hong Lai
  "Single Image Super-resolution Based on Local Self-Similarity"
 • [PS1-07] Guanwen Zhang, Jien Kato, Yu Wang, Kenji Mase
  "Adaptive Metric Learning in Local Distance Comparison for People Re-identification"
 • [PS1-08] Wen Wen, Zhi Qi, Zhi Li, Junhao Zhang, Yu Gong, Peng Cao
  "A Robust and Efficient Minutia-Based Fingerprint Matching Algorithm"
 • [PS1-09] Lei Wang, Yanna Zhao, Xu Zhao, Yuncai Liu
  "Action Recognition Based on Binary Latent Variable Models"
 • [PS1-10] Suisui Tang, Lin-Lin Huang
  "Traffic Sign Recognition Using Complementary Features"
 • [PS1-11] Yingming Li, Ming Yang, Zhongfei (Mark) Zhang
  "Coordinate Ranking Regularized Non-negative Matrix Factorization"
 • [PS1-12] Yi Song, Shuxiao Li, Hongxing Chang
  "Scale Adaptive Mean Shift Tracking Based on Feature Point Matching"
 • [PS1-13] Yang Wang, Jianhua Tao, Minghao Yang, Ya Li
  "Extended Decision Tree with or Relationship for HMM-Based Speech Synthesis"
 • [PS1-14] Sio-Long Lo, Ah-Chung Tsoi
  "Human Action Recognition: A Dense Trajectory and Similarity Constrained Latent Support Vector Machine Approach"
 • [PS1-15] Kaiye Wang, Wei Wang, Ran He, Liang Wang, Tieniu Tan
  "Multi-modal Subspace Learning with Joint Graph Regularization for Cross-Modal Retrieval"
 • [PS1-16] Ryosuke Ikeuchi, Yasuyuki Sugaya
  "Camera Motion Estimation by Geometric AIC for Factorization with Missing Data"
 • [PS1-17] Lihu Xiao, Zhenan Sun, Ran He, Tieniu Tan
  "Margin Based Feature Selection for Cross-Sensor Iris Recognition via Linear Programming"
 • [PS1-18] Shaoguo Liu, Ying Wang, Haibo Wang, Chunhong Pan
  "Kinect Depth Inpainting via Graph Laplacian with TV21 Regularization"
 • [PS1-19] Jonas Toft Arnfred, Stefan Winkler, Sabine S・strunk
  "Mirror Match: Reliable Feature Point Matching without Geometric Constraints"
 • [PS1-20] Jinhui Chen, Jian Yang
  "Low-Rank Matrix Completion Based on Maximum Likelihood Estimation"
 • [PS1-21] Tatsuya Kobayashi, Haruhisa Kato, Hiromasa Yanagihara
  "Novel Keypoint Registration for Fast and Robust Pose Detection on Mobile Phones"
 • [PS1-22] Yuji Yamauchi, Takeo Kanade, Hironobu Fujiyoshi
  "Classifier Introducing Transition Likelihood Model Based on Quantization Residual"
 • [PS1-23] Satoshi Yoshinaga, Atsushi Shimada, Hajime Nagahara, Rin-Ichiro Taniguchi, Koichiro Kajitani, Takeshi Naito
  "Multi-layered Background Modeling for Complex Environment Surveillance"
 • [PS1-24] He-Lin Luo, Chih-Tsung Shen, Yu-Chun Chen, Ru-Han Wu, Yi-Ping Hung
  "Automatic Multi-resolution Joint Image Smoothing for Depth Map Refinement"
 • [PS1-25] Sangheeta Roy, Partha Pratim Roy, Palaiahnakote Shivakumara, Georgios Louloudis, Chew Lim Tan, Umapada Pal
  "HMM-Based Multi Oriented Text Recognition in Natural Scene Image"
 • [PS1-26] Niraj P. Doshi, Gerald Schaefer
  "Automatic Classification of HEp-2 Cells Using Multi-dimensional Local Binary Patterns"
 • [PS1-27] Christian Nitschke, Atsushi Nakazawa, Toyoaki Nishida
  "I See What You See: Point of Gaze Estimation from Corneal Images"
 • [PS1-28] Bartosz Krawczyk, Gerald Schaefer
  "An Analysis of Properties of Malignant Cases for Imbalanced Breast Thermogram Feature Classification"
 • [PS1-29] Ding Yuan, Miao Liu, Hong Zhang
  "Direct Ego-Motion Estimation Using Normal Flows"
 • [PS1-30] Qiong Cao, Rujie Liu, Fei Li, Xi Liu
  "Region-Based Near-Duplicate Image Retrieval with Geometric Consistency"
 • [PS1-31] Haoxing Wang, Longquan Dai, Xiaopeng Zhang
  "Consistent Segmentation Based Color Correction for Coarsely Registered Images"
 • [PS1-32] Frank Nielsen, Richard Nock
  "Consensus Region Merging for Image Segmentation"
 • [PS1-33] Zhonglong Zheng, Mudan Yu, Jiong Jia, Huawen Liu, Haixin Zhang, Fangmei Fu, Xiaoqiao Huang
  "Fisher Discrimination Based Low Rank Matrix Recovery"
 • [PS1-34] Jayaguru Panda, C.V. Jawahar
  "Efficient and Rich Annotations for Large Photo Collections"
 • [PS1-35] Song Chengru, Weng Shifeng, Zhang Changshui
  "Automatic Elements Extraction of Chinese Web News Using Prior Information of Content and Structure"
 • [PS1-36] Takuya Kawasaki, Naoya Ukai, Seko Takumi, Satoshi Tamura, Satoru Hayamizu
  "Improvement of Lip Reading Performance in Real Environments Using Speaker and Environmental Adaptation"
 • [PS1-37] Mihir Sahasrabudhe, Anoop M. Namboodiri
  "Learning Fingerprint Orientation Fields Using Continuous Restricted Boltzmann Machines"
 • [PS1-38] Hai Wang, Bongnam Kang, Daijin Kim
  "PFW: A Face Database in the Wild for Studying Face Identification and Verification in Uncontrolled Environment"

[OS2] 6th(Wed) 16:40-18:00 Oral session 2

Chair: Martial Hebert (Carnegie-Mellon University)

 • [OS2-01] Xueyun Chen, Shiming Xiang, Cheng-Lin Liu, Chun-Hong Pan
  "Aircraft Detection by Deep Belief Nets"
 • [OS2-02] Kosei Kurisu, Nobuo Suematsu, Kazunori Iwata, Akira Hayashi
  "Image Segmentation Using a Spatially Correlated Mixture Model with Gaussian Process Priors"
 • [OS2-03] Wei Sui, Lingfeng Wang, Huaiyu Wu, Chunhong Pan
  "Planar Segmentation from Point Clouds via Graph Laplacian Regularized K-Planes"
 • [OS2-04] Masamitsu Tsuchiya, Yuji Yamauchi, Hironobu Fujiyoshi, Takayoshi Yamashita
  "Hybrid Transfer Learning for Efficient Learning in Object Detection"

7th (Thu)

[IT1] 7th(Thu) 9:00-9:45 IAPR Invited Talk 1

Chair: Hongbin Zha (Peking University)

[OS3] 7th(Thu) 9:45-10:45 Oral session 3

Chair: James Kwok (Hong Kong University of Science and Technology)

 • [OS3-01] Fanlong Zhang, Jianjun Qian, Jian Yang
  "Nuclear Norm Based 2DPCA"
 • [OS3-02] Libin Wang, Zhenan Sun, Tieniu Tan
  "Adaptive Feature Selection via Boosting-Like Sparsity Regularization"
 • [OS3-03] Xiaoying Shao, Raymond N.J. Veldhuis
  "A Real Helper Data Scheme"

[OS4] 7th(Thu) 11:10-12:10 Oral session 4

Chair: In So Kweon (KAIST)

 • [OS4-01] Longquan Dai, Haoxing Wang, Xing Mei, Xiaopeng Zhang
  "Depth Map Upsampling via Compressive Sensing"
 • [OS4-02] Zhouxin Yang, Takio Kurita
  "Improvements to the Descriptor of SIFT by BOF Approaches"
 • [OS4-03] Che-Han Chang, Yu-Ting Cheng, Yung-Yu Chuang
  "A Non-local Sparse Model for Intrinsic Images"

[IT2] 7th(Thu) 13:40-14:25 IAPR Invited Talk 2

Chair: Koichi Kise (Osaka Prefecture University)

[OS5] 7th(Thu) 14:25-15:25 Oral session 5

Chair: Yan Shuicheng (National University of Singapore)

 • [OS5-01] Takafumi Suzuki, Jien Kato, Yu Wang, Kenji Mase
  "Domain Adaptive Action Recognition with Integrated Self-Training and Feature Selection"
 • [OS5-02] Dong-Gyu Lee, Heung-Il Suk, Seong-Whan Lee
  "Crowd Behavior Representation Using Motion Influence Matrix for Anomaly Detection"
 • [OS5-03] Vivatchai Kaveeta,Karn Patanukhom
  "Emotional Speech Recognition Using Acoustic Models of Decomposed Component Words"

[PS2] 7th(Thu) 15:50-16:30 Poster spotlight 2

Chair: Brendan Mccane (University of Otago)

 • [PS2-01] Haitao Gan, Nong Sang, Rui Huang, Xi Chen
  "Manifold Regularized Gaussian Mixture Model for Semi-supervised Clustering"
 • [PS2-02] Zhizheng Liang, Shixiong Xia, Jin Liu, Yong Zhou, Lei Zhang
  "A Majorization-Minimization Approach to Lq Norm Multiple Kernel Learning"
 • [PS2-03] Takahiro Mochizuki, Hideki Sumiyoshi, Masanori Sano, Mahito Fujii
  "Visual-Based Image Retrieval by Block Reallocation Considering Object Region"
 • [PS2-04] Supakit Fuangkaew, Karn Patanukhom
  "Eye State Detection and Eye Sequence Classification for Paralyzed Patient Interaction"
 • [PS2-05] Ruiguang Hu, Weiming Hu, Jun Li
  "Saliency Driven Nonlinear Diffusion Filtering for Object Recognition"
 • [PS2-06] Gerald Schaefer, Bartosz Krawczyk, M. Emre Celebi, Hitoshi Iyatomi
  "Melanoma Classification Using Dermoscopy Imaging and Ensemble Learning"
 • [PS2-07] Motoi Iwata, Kenji Yamanaka, Koichi Kise
  "Digital Watermarking Method to Extract Watermarks from Printed Matters with Cell Phone by Using Finder Patterns and Alignment Pattern of QR Code"
 • [PS2-08] Jiangyong Duan, Gaofeng Meng, Shiming Xiang, Chunhong Pan
  "Multifocus Image Fusion via Region Reconstruction"
 • [PS2-09] Yanna Zhao, Lei Wang, Yuncai Liu
  "Set-Based Feature Learning for Person Re-identification via Third-Party Images"
 • [PS2-10] Yicheng Gao, Jian Yang, Huan Wang, Hongyang Bai
  "Object Tracking via Multi-task Gaussian-Laplacian Regression"
 • [PS2-11] Xiaoyun Yan, Yuehuan Wang, Mengmeng Song, Man Jiang
  "Saliency Detection Using Color Spatial Variance Weighted Graph Model"
 • [PS2-12] Tomoki Watanabe, Satoshi Ito
  "Two Co-occurrence Histogram Features Using Gradient Orientations and Local Binary Patterns for Pedestrian Detection"
 • [PS2-13] Fang Liu, Yang Liu, Guangyou Zhou, Kang Liu, Jun Zhao
  "Determining Relation Semantics by Mapping Relation Phrases to Knowledge Base"
 • [PS2-14] Yiping Shen, Shuxiao Li, Chenxu Wang, Hongxing Chang
  "A Fast Alternative for Template Matching: An ObjectCode Method"
 • [PS2-15] Xu Fang, Chunping Liu, Shengrong Gong, Yi Ji
  "Object Detection in Dynamic Scenes Based on Codebook with Superpixels"
 • [PS2-16] Brahmastro Kresnaraman, Yoshito Mekada, Tomokazu Takahashi, Hiroshi Murase
  "Learning Based Reconstruction of Grayscale Face Image from Far-Infrared Image"
 • [PS2-17] Chendra Hadi Suryanto, Hideitsu Hino, Kazuhiro Fukui
  "Combination of Multiple Distance Measures for Protein Fold Classification"
 • [PS2-18] Jiafeng Li, Hong Zhang, Ding Yuan, Helong Wang
  "Haze Removal from Single Images Based on a Luminance Reference Model"
 • [PS2-19] Jim S. Jimmy Li, Sharmil Randhawa
  "Adaptive CFA Demosaicking Using Bilateral Filters for Colour Edge Preservation"
 • [PS2-20] Jing Li, Zhichao Lu, Gang Zeng, Rui Gan, Long Wang, Hongbin Zha
  "A Joint Learning-Based Method for Multi-view Depth Map Super Resolution"
 • [PS2-21] Yingya Zhang, Zhenan Sun, Ran He, Tieniu Tan
  "Robust Low-Rank Representation via Correntropy"
 • [PS2-22] Dung Phan, Chi-Min Oh, Soo-Hyung Kim, In-Seop Na, Chil-Woo Lee
  "Object Recognition by Combining Binary Local Invariant Features and Color Histogram"
 • [PS2-23] Zhibin Zhang, Xuezhen Li, Takio Kurita, Shinya Tanaka
  "Pixel-Pair Features Selection for Vehicle Tracking"
 • [PS2-24] Yoshiyuki Kawano, Keiji Yanai
  "Rapid Mobile Object Recognition Using Fisher Vector"
 • [PS2-25] Yao Deng, Zhenhua Guo, Youbin Chen
  "Fusing Local Patterns of Gabor and Non-subsampled Contourlet Transform for Face Recognition"
 • [PS2-26] Mitsuru Nakazawa, Ikuhisa Mitsugami, Hirotake Yamazoe, Yasushi Yagi
  "Distinguishing Pedestrians Facing to the Front and the Side by Gait Observation"
 • [PS2-27] Van Tung Nguyen, Trung-Thien Tran, Van-Toan Cao, Denis Laurendeau
  "3D Point Cloud Registration Based on the Vector Field Representation"
 • [PS2-28] Takahito Aoto, Tomokazu Sato, Yasuhiro Mukaigawa, Naokazu Yokoya
  "Linear Estimation of 4-D Illumination Light Field from Diffuse Reflections"
 • [PS2-29] Yuta Kamihira, Wataru Ohyama, Tetsushi Wakabayashi, Fumitaka Kimura
  "Improvement of Japanese Signature Verification by Combined Segmentation Verification Approach"
 • [PS2-30] Atsushi Mori, Toshikazu Wada
  "Part Based Regression with Dimensionality Reduction for Colorizing Monochrome Face Images"
 • [PS2-31] Min-Ho Lee, Siamac Fazli, Jan Mehnert, Seong-Whan Lee
  "Improving the Performance of Brain-Computer Interface Using Multi-modal Neuroimaging"
 • [PS2-32] Dao Huu Hung, Hideo Saito, Gee-Sern Hsu
  "Detecting Fall Incidents of the Elderly Based on Human-Ground Contact Areas"
 • [PS2-33] V. Chandrashekar, Shailesh Kumar, C.V. Jawahar
  "Compacting Large and Loose Communities"
 • [PS2-34] Harshit Agrawal, Anoop M. Namboodiri
  "Shape Reconstruction from Single Relief Image"
 • [PS2-35] Cheng Wan, Yiquan Wu, Jun Sato
  "Multiple View Geometry in Dynamic Environment"
 • [PS2-36] Hafiz Imtiaz, Upal Mahbub, Gerald Schaefer, Md. Atiqur Rahman Ahad
  "A Multi-resolution Action Recognition Algorithm Using Wavelet Domain Features"
 • [PS2-37] Takuto Sato, Shoichiro Aoyama, Shuji Sakai, Shusaku Yusa, Koichi Ito, Takafumi Aoki
  "A Contactless Palm Recognition System Using Simple Active 3D Measurement with Diffraction Grating Laser"

[BT] 7th(Thu) 19:00- IAPR Banquet Talk

8th (Fri)

[IT3] 8th(Fri) 9:00-9:45 IAPR Invited Talk 3

Chair: Cheng-Lin Liu (Chinese Academy of Sciences)

[OS6] 8th(Fri) 9:45-10:45 Oral session 6

Chair: Seiichi Uchida (Kyushu University)

 • [OS6-01] Xiao-Jie Jin, Qiu-Feng Wang, Xinwen Hou, Cheng-Lin Liu
  "Visual Gesture Character String Recognition by Classification-Based Segmentation with Stroke Deletion"
 • [OS6-02] Siddharth Kherada, Anoop M. Namboodiri
  "An ICA Based Approach for Complex Color Scene Text Binarization"
 • [OS6-03] Dibyayan Chakraborty, Partha Pratim Roy, Jose M. Alvarez, Umapada Pal
  "OCR from Video Stream of Book Flipping"

[OS7] 8th(Fri) 11:10-12:10 Oral session 7

Chair: Yasushi Makihara (Osaka University)

 • [OS7-01] Dihong Gong, Jiangyu Zheng
  "A Maximum Correlation Feature Descriptor for Heterogeneous Face Recognition"
 • [OS7-02] Yang Wu, Masayuki Mukunoki, Michihiko Minoh
  "Locality-Constrained Collaborative Sparse Approximation for Multiple-Shot Person Re-identification"
 • [OS7-03] Zhao Liu, Josiane Zerubia
  "Melanin and Hemoglobin Identification for Skin Disease Analysis"

[IT4] 8th(Fri) 13:40-14:25 IAPR Invited Talk 4

Chair: Yi-Ping Hung (National Taiwan University)

[PS3] 8th(Fri) 14:25-15:05 Poster spotlight 3

Chair: Jian Yang (Nanjing University of Science and Technology)

 • [PS3-01] Jin Gao, Junliang Xing, Weiming Hu, Xiaoqin Zhang, Ruiguang Hu
  "Multi-object Tracking under Occlusion Using Dual-Mode Graph Embedding"
 • [PS3-02] Michael Ying Yang
  "Image Segmentation by Bilayer Superpixel Grouping"
 • [PS3-03] Wei Ma, Jing Liu, Lijuan Duan, Xinyong Zhang
  "Image Segmentation with Automatically Balanced Constraints"
 • [PS3-04] Hideitsu Hino, Tetsuji Ogawa
  "Integration of MKL-Based and I-Vector-Based Speaker Verification by Short Utterances"
 • [PS3-05] Di Cao, Jinfeng Yang, Yihua Shi, Chenghua Xu
  "Structure Feature Extraction for Finger-Vein Recognition"
 • [PS3-06] Yuzuko Utsumi, Misa Katte, Masakazu Iwamura, Koichi Kise
  "Event Detection Based on Noisy Object Information"
 • [PS3-07] Wanru Xu, Zhenjiang Miao, Jian Zhang, Qiang Zhang, Hao Wu
  "Spatial-Temporal Context for Action Recognition Combined with Confidence and Contribution Weight"
 • [PS3-08] Jiangyong Duan, Gaofeng Meng, Shiming Xiang, Chunhong Pan
  "Multi-scale Deblurring with Smooth Region Constraints"
 • [PS3-09] Koichi Ito, Mitsuharu Sasaki, Takafumi Aoki, Tomohide Ishigami, Akio Nishimura
  "Generating Robust and Stable Disparity Map Using Phase-Based Correspondence Matching from Stereo Video Sequence"
 • [PS3-10] Qi Li, Zhenan Sun, Ran He, Tieniu Tan
  "Joint Alignment and Clustering via Low-Rank Representation"
 • [PS3-11] Hong Zhang, Quanjun Chen, Ding Yuan, Yuhuyou, Mingui Sun
  "Fusion of Infrared and Visible Images Using 2DPCA Bases"
 • [PS3-12] Yinglu Liu, Xinwen Hou, Cheng-Lin Liu
  "A Compact Spatial Feature Representation for Image Classification"
 • [PS3-13] Runze Zhang, Ruiling Deng, Xin He, Gang Zeng, Rui Gan, Hongbin Zha
  "Correlation-Based Facade Parsing Using Shape Grammar"
 • [PS3-14] Hui-Yu Huang, Wei-Chang Tsai
  "Image Deblurring Using Fast Best Kernel Retrieval"
 • [PS3-15] Kensho Hara, Takatsugu Hirayama, Kenji Mase
  "Simultaneous Action Recognition and Localization Based on Multi-view Hough Voting"
 • [PS3-16] Yoshiki Tanno, Yasushi Kanazawa
  "Image Matching for Repetitive Patterns by Clustering and Transforming in Feature Space"
 • [PS3-17] Cai-Zhi Zhu, Xiao Zhou, Shin'Ichi Satoh
  "Bag-of-Words Against Nearest-Neighbor Search for Visual Object Retrieval"
 • [PS3-18] Takuya Ikeda, Francois De_Sorbier, Hideo Saito
  "Arbitrarily Shaped Objects Relighting Using an RGB-D Camera"
 • [PS3-19] Hirotake Yamazoe, Tomoko Yonezawa
  "Mixticky: A Smartphone-Based Virtual Environment for Recordable and Browsable Multimedia Stickies"
 • [PS3-20] Xinhao Liu, Naoki Chiba
  "Transparent Text Detection and Background Recovery"
 • [PS3-21] Tomoyuki Shibata, Yojiro Tonouchi, Susumu Kubota, Tomohiro Nakai, Yuto Yamaji
  "Fast and Memory Efficient Online Handwritten Strokes Retrieval Using Binary Descriptor"
 • [PS3-22] Guodong Tian, Chunfeng Yuan, Weiming Hu, Ruiguang Hu
  "Discovering and Describing Activities by Trajectory Analysis"
 • [PS3-23] Hitoshi Nishimura, Yuko Ozasa, Yasuo Ariki, Mikio Nakano
  "Object Recognition by Integrated Information Using Web Images"
 • [PS3-24] Ikuhisa Mitsugami, Hironori Hattori, Michihiko Minoh
  "Improving Human Detection by Long-Term Observation"
 • [PS3-25] Eiman Tamah Al-Shammari, Aboul Ella Hassanien, Othman Saleh Al-Razgan
  "Protecting Patient Privacy against Unauthorized Release of Medical Images Using Weighted Quantum Particle Swarm Optimization Algorithm"
 • [PS3-26] Niraj P. Doshi, Gerald Schaefer
  "Texture Classification Using Multi-dimensional LBP Variance"
 • [PS3-27] Quang Nhat Vo, Anh Khoa Tran, Gueesang Lee
  "Illumination Invariant L1 Tracker Using Photometric Normalization Techniques"
 • [PS3-28] Haoxing Wang, Longquan Dai, Xiaopeng Zhang
  "Edge Guided High Order Image Smoothing"
 • [PS3-29] Chun-Han Chien, Hwann-Tzong Chen
  "Random Decomposition Forests"
 • [PS3-30] Rui Xu, Xiaodong Gu, Benjie Wei
  "An Improved Real Time Compressive Tracking"
 • [PS3-31] Dongcheol Hur, Christian Wallraven, Seong-Whan Lee
  "Recognizing Conversational Expressions Using Latent Dynamic Conditional Random Fields"
 • [PS3-32] Chia-Po Wei, Yen-Ming Huang, Yu-Chiang Frank Wang, Ming-Yu Shih
  "Background Recovery in Railroad Crossing Videos via Incremental Low-Rank Matrix Decomposition"
 • [PS3-33] Kohei Inoue, Kenji Hara, Kiichi Urahama
  "Memory-Efficient Computation of High-Dimensional Integral Images"
 • [PS3-34] Vijay Kumar, Anoop Namboodiri, C.V. Jawahar
  "Sparse Representation Based Face Recognition with Limited Labeled Samples"
 • [PS3-35] Rituraj Kunwar, Umapada Pal, Michael Blumenstein
  "Semi-supervised Online Learning of Handwritten Characters Using a Bayesian Classifier"
 • [PS3-36] Wan-Chen Liu, Shu-Zhe Lin, Min-Hsiang Yang, Chun-Rong Huang
  "Real-Time Binary Descriptor Based Background Modeling"
 • [PS3-37] Juanjuan Hu, Songhao Zhu, Baojie Fan
  "Improving Tagging Quality via Learning Dissimilarity Measure in Non-Euclidean Spaces"

[OS8] 8th(Fri) 16:50-17:50 Oral session 8

Chair: Kazuhiko Sumi (Aoyama Gakuin University)

 • [OS8-01] Chih Yen, Hong-Ren Su, Shang-Hong Lai
  "Reconstruction of 3D Vertebrae and Spinal Cord Models from CT and STIR-MRI Images"
 • [OS8-02] R. Raghavendra, Kiran B. Raja, Bian Yang, Christoph Busch
  "Combining Iris and Periocular Recognition Using Light Field Camera"
 • [OS8-03] Alessandro Zamberletti, Ignazio Gallo, Simone Albertini
  "Robust Angle Invariant 1D Barcode Detection"

8th(Fri) 17:50-18:00 Closing

Chair: Yasushi yagi (Osaka University)

[DS] 6th(Wed) 14:30-16:30, 7th(Thu) 16:30-18:00 Demo session

 • [DS-01] Akinobu Maejima, Ai Mizokawa, Daiki Kuwahara, Shigeo Morishima,
  "Facial Aging Simulator Based on Patch-Based Facial Texture Reconstruction"
 • [DS-02] David Edmundson, Gerald Schaefer,
  "Visualisation and Browsing of Flickr Retrieval Results"
 • [DS-03] Jia Hao, Yusuke Morishita, Toshinori Hosoi, Kazuyuki Sakurai, Hitoshi Imaoka, Takao Imaizumi, Hideki Irisawa,
  "Large-Scale Face Recognition on Smart Devices"
 • [DS-04] Shoya Ishimaru, Kai Kunze, Yuzuko Utsumi, Masakazu Iwamura, Koichi Kise,
  "Where Are You Looking At? - Feature-Based Eye Tracking on Unmodified Tablets
 • [DS-05] Masakazu Iwamura, Takuya Kobayashi, Takahiro Matsuda, Koichi Kise,
  "Recognition of Layout-Free Characters on Complex Background"
 • [DS-06] Satoru Suzuki, Yasue Mitsukura,
  "Mobile Robot Photographer"
 • [DS-07] Tadashi Hyuga, Hirotaka Wada, Tomoyoshi Aizawa, Yoshihisa Ijiri, Masato Kawade,
  "Deformed and Touched Characters Recogntion"
 • [DS-08] Xiang Ruan, Kenji Fukuda, Takayoshi Yamashita,
  "Living without Menu Bar: A Shape Retrieval Based Word Editor"
 • [DS-09] Daigo Muramatsu, Yasushi Makihara, Haruyuki Iwama, Takuya Tanoue, Yasushi Yagi,
  "Gait Verification System for Supporting Criminal Investigation"

Top